Skip to main content

Adatkezelési tájékoztató – általános

By 2022.01.01.január 15th, 2022Egyéb kategória

Adatkezelési tájékoztató

 

Bevezetés

A Villa Szalamandra (3154 Szuha – Mátraalmás, Áfonya út 31., Rákóczi út 1/7, Mátra út 6.) – a továbbiakban: Szolgáltató,

adatkezelő alá veti magát a következő tájékoztatónak.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §

(1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal használóval, a továbbiakban: felhasználó) az

adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az

adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat

kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel

járna, és a személyes adat kezelése

 

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges

 

és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati

lehetőségeire is.

 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás

megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése,

valamint

 1. g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási

száma.

 

Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján  (www.villaszalamandra.hu) történő adatkezelésre, és a szolgáltató által biztosított szolgáltatáshoz tartozó adatkezelésre terjed ki. A Szolgáltató szolgáltatási helyén működő kamerarendszerről a a www.villaszalamandra.hu oldalon lévő kamerarendszerre vonatkozo szabályzat írja le.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes

fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

 

Értelmező fogalmak (3.§)

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül

vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 1. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,

a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó

személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 1. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok

– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 1. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy

az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 1. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 2. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 3. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;

 1. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 2. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott

időre történő korlátozása céljából;

 1. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 2. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás

helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 1. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő

közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

 1. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot

– az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

 1. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 2. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval;

 

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

 1. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy

aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 1. a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban

áll.

 1. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek

védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen

veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak

fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 1. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem

szükséges.

 1. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés

végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a

személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok

meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának

tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen

módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben

meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 1. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett

adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek

érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

 

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az

adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és

törvényesnek kell lennie.

 1. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához

szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés

céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Funkcionális adatkezelés

 

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal funkcionalitásának

működése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató

felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa; ajánlatkérés esetén: név, email cím, telefonszám, dátum és időpont.

 1. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő, érdeklődő, foglaló valamennyi érintett.
 2. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az

azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából

kezeli a Felhasználók személyes adatait.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A foglalás, vendéglátásához

lebonyolításához szükséges adatokat a Szolgáltató 8 évig őrzi meg. A hírlevél küldéséhez

adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok

esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi

meg Szolgáltató.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok

törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: – postai úton

a 1044 Budapest, Ady Endre utca 23. címen.

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve

az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a

továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

 

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

 

 1. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek

a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak

az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly

módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása

során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor,

ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a vonatkozó törvényben meghatározott egyéb célok

teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges

mértékben és ideig.

 1. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból –

így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett

elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak

az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása

alapján kezelhet.

 1. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás

igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan

biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

 1. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés

megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési

cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése

hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

 1. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor

megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel,

ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §

(1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a

session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük

van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az

Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookiek használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő

közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak

feltétlenül szüksége van.

Hírlevél, DM tevékenység

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi

XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat

ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor

 

megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

 1. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,

hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás

nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató

minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli

nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal hírlevél adatkezelése

körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 7. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum,

időpont.

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms,

push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális

információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett

bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Belső adatvédelmi szabályok

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a személyes adatok megadásával

juttat kifejezésre.

 1. Az adatkezelés célja: az idegenforgalmi adóval és az NTAK portálon történő bejelentéssel

kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: amíg az illetékes hatóság az

adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti, továbbá a

szerződés esetén határideje – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének

megfelelően – az adott évet követő 7. év december 31-e.

 1. A kezelt adatok köre: név, lakcím, állampolgárság, születési hely és idő, telefonszám,

rendszám, egyéb személyes adatok.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat

az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.