Skip to main content

Adatkezelési tájékoztató – Kamera

By 2022.01.01.január 15th, 2022Hasznos tudnivalók

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kamerás megfigyelésről

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

NHV Holding Kft, Villa Szalamandra (továbbiakban: Villa Szalamandra vagy

Adatkezelő) 1044 Budapest, Ady Endre utca 23, +36 30 934 1688, e-mail cím:

foglalas@villaszalamandra.hu)

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő területén – A Villa Szalamandra (3154 Szuha – Mátraalmás, Áfonya út 31., 3154 Szuha – Mátraalmás Rákóczi út 1/7) – a Villa Szalamandra külterülete, parkoló, technikai helységek, kert, terasz, úgynevezett kamera megfigyelő rendszer működik.

A kamera megfigyelő rendszer az érvényben lévő jogszabályok alapján került telepítésre, alkalmazása és működtetése a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával történik.

Az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 30. § (2) bekezdésével és 31. § (1) bekezdésével összhangban vagyonvédelmi célból, a jogsértő cselekmények megelőzése érdekében működik.

Az adatkezelés célja a Villa Szalamandra területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelőrendszer igénybevételével történő fenntartása.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Villa Szalamandra területére való belépést az érintett ráutaló magatartással történő hozzájárulásának tekintjük. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 0-24 óráig üzemel, az élőkép megfigyelés mellett képeket is rögzít. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre a Villa Szalamandra területén tartózkodó természetes személyek, ideértve a Villa Szalamandra munkatársait, valamint a Villa Szalamandra vendégeit is.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A Villa Szalamandra területén tartózkodó természetes személyek, mint érintettek képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A kamerák által készített felvételeket a felvétel elkészültétől számított 90 napig – őrizzük meg.

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

CÍMZETTEK

Az Adatkezelő az adatot harmadik személynek az érintett hozzájárulása nélkül nem adja ki (ide nem vonatkozik a szerződéses munkát végző vállakozó). Kivételt képeznek ez alól a hatósági megkeresések, Rendőrség, Ügyészség, Bíróság, Nemzetbiztonsági szervek, Katasztrófa védelem, NAV (Nemzeti Adó és Vámhivatal) mely esetekben az adott hatóság hivatalos megkeresése esetén az igényelt adatokat megfelelő dokumentálás mellet rendelkezésre kell bocsátani.

HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

A képfelvételekhez kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, az alábbiak szerint. A kamerák élőképének megtekintésére a mindenkori tulajdonos, és karbantartással foglalkozó szerződött vállakozó, jogosultak.

A kamerák felvételének megtekintésre jogosultak: tulajdonos, takarítassal es karbantártassal foglalkozó cég tualjdonosa.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak.

KAMERÁK ELHELYEZKEDÉSE

A kamerák a Villa Szalamandra teljes külső területét megfigyelik, és esetlegesen belső techinkai helységeket. A kamerák elhelyezkedése (látószöge), illetve a megfigyelt terület az alábbiak szerint alakul de nem kötelezően.

 • A Villa Szalamandra parkolójának, külső bejáratainak területét megfigyelő kamerák működnek, melyek használatának célja a parkolóban elhelyezett autók vagyonvédelme.
 • A Villa Szalamandra külső és belső bejáratait, és a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák működnek, melyek célja a Villa Szalamandra vendégeinek, vagyontárgyainak védelme.

A megfigyelés célja elsősorban a Villa Szalamandra vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a Villa Szalamandra vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a Villa Szalamandra bejáratainak, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a Villa Szalamandra közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A kamerával megfigyelt területek belépési pontjainál piktogram és adatkezelési tájékoztató jelzi az érintettek számára a megfigyeléssel kapcsolatos információkat.  A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

 • Kertben és a Villa Szalamandra körül
 • Parkoló
 • Terasz
 • Alsó szint Folyosó
 • Techinkai helységek

AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI

 1. május 25-ét követően az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR tartalmazza részletesen. Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban. Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merül fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal munkatársaink a segítségére lesznek a fenti elérhetőségek bármelyikén.

GDPR SZERINTI HOZZÁFÉRÉS VAGY TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljairól;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az
 • Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
 • Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást,
 • automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár.
 • Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet és ha annak nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli.

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A TÖRLÉSHEZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére – a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül – törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés a GDPR –ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy kérésének megfelelően korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön által pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat,
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

A SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VAGY TÖRLÉSÉHEZ, ILLETVE AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná. Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –,ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.